BT

Общи събрания за:2013

Информация за ОСА, насрочено за 21.02.2014 г.

Дневният ред на Общото събрание на акционерите и предложението за гласуване е приет по Протокол от заседания на Управителния съвет на дружеството, проведени на 09.01.2014г.. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20140121171206. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са представени в КФН с вх.№ 12152 от 22.01.2014г.. и са оповестени на обществеността чрез системата информационната агенция на X3news на 22.01.2014г. като са изпратени и на БФБ-гр.София с вх.№ 294 от 22.01.2014г. Паканата за свикване на общото събрание на акционерите за 21.02.2014г. е публикувана и на електронната страница на дружеството: www.besttechnica.bg.

Материали по дневния редСъобщение

УВАЖАЕМИ, АКЦИОНЕРИ,

С Протокол от 09.01.2014г. на Управителният съвет на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, се гласува насрочване на редовното годишно общо събрание за 21.02.2014г. от 10:00ч. при същия дневен ред, както беше обявен с Поканата за свиканото за 06.01.2014г. общо събрание. Предвид новото насрочване, обявяването на което е депозирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с вх.№ 20140115130618, ПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВИ УВЕДОМЯВА, ча на обявената по чл.227, ал.3 от Търговския закон дата за 21.01.2014г. няма да се състои и не се явявайте.

СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Росен КаменовИнформация за ОСА, насрочено за 06.01.2014 г.

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, насрочено за 06.01.2014г. от 10.00 часа е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване № 20131204140002 от 04.12.2013г. и същата е оповестена на Комисията с вх.№10-05-28472 от 05.12.2013г. и обществеността чрез системата на Х3news и в БФБ-гр.София с вх.№ 8122/ 05.12.2013г..

Материали по дневния редИзвънредно ОС 2012

Поканата за свикване на извънредното годишно общо събрание на акционерите на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, заедно с материалите по дневния ред, са представени в КФН с вх.№ 10-05-26176 от 21.11.2012г.. и са оповестени на обществеността чрез системата информационната агенция на X3news на 21.11.2012г..

Материали по дневния ред2012

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, заедно с материалите по дневния ред, са представени в КФН с вх.№ 10-05-10769 от 08.05.2012г.. и са оповестени на обществеността чрез системата информационната агенция на X3news на 08.05.2012г. като са изпратени и на БФБ-гр.София с вх.№ 3546 от 08.05.2012г.

Материали по дневния ред

Протоколът от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2012г. е предоставен на КФН с вх.№ 10-05-14500/ 20.06.2012г. и на БФБ с вх.№ 4828/20.06.2012г. и е оповестен на акционерите чрез системата X3 news.2010

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, насрочено за 04.01.2011г. от 10.00 часа е обявена в Комисията по финансов надзор с вх.№10-05-27148 от 06.12.2010 г., БФБ-гр.София с вх.№ 9467/06.12.2010 г. и чрез системата на Х3news.

Материали по дневния ред

Протоколът от проведеното на 04.01.2011г. Общо събрание на акционерите на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД е предоставен на Комисията по финансов надзор с вх.№ 10-05-246 от 05.01.2011г. на основание чл.117, ал.2 от ЗППЦК, както и е оповестен чрез системата Х3news и представен на БФБ с вх.№ 75 от 05.01.2011г.2009

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009г. от 12.00 часа е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване № 20090529164507 от 29.05.2009г. и същата е оповестена на Комисията с вх.№10-05-4076 от 30.05.2009г. и обществеността чрез системата на Х3news и в БФБ-гр.София с вх.№ 5800/30.05.2009.

Материали по дневния ред

Протоколът от проведеното на 30.06.2009г. Общо събрание на акционерите на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД е предоставен на Комисията по финансов надзор с вх.№ 10-05-5130 от 30.06.2009г. на основание чл.117, ал.2 от ЗППЦК.

Приетите на Общото събрание на акционерите на дружеството промени в Устава на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД, гласувани на 30.06.2009г., са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с вх.№ 20090703165447 от 03.07.2009г., за което емитентът е уведомил Комисията по финансов надзор с вх.№ 10-05-5324 от 06.07.2009г.