BT

Кадрова политика

Кадровата политиката на “Бесттехника ТМ Радомир” ПАД – гр. Радомир е насочена към развитие на съществуващият производствен капацитет, което ни направи конкурентни партньори на световно известни лидери в машиностроенето.
Уникалния машинен парк изисква от обслужващия и управленски персонал висока квалификация и опит в областта на машиностроенето. Специализираното структурно звено по Управление на „Човешките ресурси”, реализира стратегията на работодателя за работа с кадрите и стриктно прилагане на трудовото и осигурително законодателство.
Политиката на фирмата в областта на управление на Човешките ресурси е ориентирана към наемане на млади работници и специалисти, дори без дългогодишен трудов стаж.
Предлагаме възможности за фирмено обучение, обективна оценка за работата и адекватно заплащане.

В компанията се разработват специални програми за млади висококвалифицирани работници и служители.

Свободни работни места

Фирмата търси да назначи работници на трудови договори, със следните основни задължения:

Технолог
 • Образование – висше техническо
 • Характеристика на работата – разработва технологичните операции и определя разхода на време, контролира и анализира разхода на материали, внедрява нови изделия и технологии
Конструктор
 • Образование – висше техническо
 • Характеристика на работата – разработва скици и чертежи, изготвя справки с техническите параметри на машините и съоръженията, съхранява паспорти и оригинални чертежи на същите
Шлосер - монтажник
 • Образование – средно специално/средно
 • Характеристика на работата - монтаж на голямо габаритни и уникални изделия,производство на машиностроителни изделия
Ел. Заварчик
 • Образование – средно
 • Документ за правоспособност
 • Характеристика на работата - изпълнение на заварочни шевове подлежащи на безразрушителенконтрол квалификация I и II-ра степен на заваряване МАГ
Стругар
 • Образование – средно специално
 • Характеристика на работата - стругова обработка на сложни детайли върху голямогабаритни стругове
Стругар-каруселист
 • Образование – средно специално
 • Характеристика на работата - стругова обработка на сложни детайли върху каруселни стругове
Борвергист
 • Образование – средно специално
 • Характеристика на работата - обработка на сложни детайли и възли с голям брой обработваеми повърхнини
Хидравлик
 • Образование – висше
 • Характеристика на работата – демонтаж и монтаж на пневмохидравличната част на машините, преглед, текущ ремонт и отстраняване на повреди