BT

Система за управление на качеството

Системата за управление на качеството (СУК) в Бесттехника ТМ – Радомир е изградена съгласно изискванията на стандарта за съответствие ISO 9001:2008

Описаните в системата процеси обхващат изцяло организацията на създаване на продукта:

Модел на процеса на управление на качеството

МВ Бесттехника ТМ – Радомир е възприет процесния подход при разработването и внедряването на СУК. Като страна заинтересована от продуктите на организацията е представен Клиентът, но моделът се отнася и за останалите заинтересовани страни: общество, собственици, персонал, доставчици.

Заинтересованите страни имат определяща роля при регламентиране на наблюдаваните като входни данни изисквания към продуктите на организацията.

Системата за управление на качеството в Бесттехника ТМ – Радомир се състои от документи, представени на три йерархични нива:

 • I Ниво – Наръчник по качеството (НК). Наръчникът по качеството е основният документ на системата за управление на качеството, прилагана в компанията. В него е документирана политиката и целите по качеството на компанията и са изложени основните принципи и дейности на прилагания модел на системата за управление на качеството.
 • II Ниво – Основни процедури (ОП) и работни процедури (РП). Основните процедури по качеството са документи, регламентиращи дейностите и процесите свързани с управление на качеството. Те определят предмета и обхвата да дейностите, по елементите на системата, регламентират компетенциите и отговорностите на длъжностните лица и структурните звена съгласно избрания модел на системата по качеството.аботните процедури по качеството описват подробно и конкретно изискванията, начина и реда за изпълнение на отделните процеси, операции и действия, определят конкретния вид, форма и съдържание на оперативните документи (записи). Списъкът на отделните ОП и РП е посочен в Част IV раздел 01.
 • III Ниво – Технологични институции (ТИ), Инструкции за работа (ИР), Инструкции по техника по безопасност (ТБ), Инструкции за експлоатация (ИЕ), Оперативни (регистриращи) документи (ОД) и други архиви (длъжностни характеристики, удостоверения, сертификати и др.)В инструкциите се описват технологичните процеси, правила за работа и техния порядък, както и действията свързани с безопасността на производството. Оперативните документи съдържат информация, свързана с качеството: бланки, протоколи, формуляри, сертификати, дневници и др., които са включени в ОП и РП по ред, регламентиран в тях.
Цели по качеството

Целите по качеството, определени в Бесттехника ТМ – Радомир са:

 • Адекватни на политиката по качеството
 • Спомагат за изпълнение на стратегията за развитие на организацията
 • Реално са изпълними и служат за оценка на функционалността и ефективността на СУК
 • Спомагат за определяне и удовлетворяване на изискванията за продуктите/услугите
Планиране на Системата за управление на качеството

Планирането на СУК е отговорност на ръководството на Бесттехника ТМ – Радомир и се осъществява с участието на персонала на компанията.

Планиране на СУК се осъществява, за да се гарантира нейната адекватност, функционалност и ефективност за постигане на целите и провеждане на политиката по качеството. Ръковоството осигурява вътрешните за организацията комуникации по въпросите на качеството, с цел запознаване на персонала с политиката и целите по качеството, изискванията за продукта, представяне постиженията и насоките за развитие.

Целта на този вид комуникация е чрез информираност да се ангажира персонала в постигането на целите по качеството и подобряване на функционалността и ефективността на СУК. Всички дейности в Бесттехника ТМ – Радомир са така устроени, че да съдействат за правилното протичане на основните процеси. Целта е да се осигури възможност организацията да удовлетворява нормативните изисквания и тези на клиентите си при създаване на продукта/услугата.

Прилагат се процеси за измерване, наблюдение, анализ и подобрение необходими за:

 • Доказване на съответствието на продукта с изискванията на клиентите и тези от действащата нормативна уредба в страната
 • Осигуряване на съответствие на СУК с изискванията на ISO 9001:2000
 • Непрестанно подобряване на ефективността на СУК

За определяне на областите за функционално развитие и подобрение на СУК се използват следните методи:

 • Проучване на удовлетвореността на клиентите
 • Провеждане на вътрешни одити
 • Анализ на финансовите показатели за разходите, свързани с качеството
Вътрешни одити

Чрез вътрешните одити се проверява ефективността на СУК, а на база резултатите от тях се осъществява нейното поддържане, усъвършенстване и актуализиране.Вътрешните одити се провеждат съгласно годишен план, утвърден от Изпълнителния директор. На база годишния план се изготвя подробен план за всеки отделен одит. Изборът на одитори (с доказани качества и квалификаци)/ се извършва от ПР и те се усъвършенстват от Изпълнителния директор като се спазва правилото за независимост от одитираното звено. Ръководството на компанията осигурява всички условия и ресурси за безпроблемно провеждане на одита.

Резултатите от одита се документират в обобщен доклад и в доклади за несъответствия. На базата на тези доклади се определят коригиращи действия със срокове и отговорници, а контрола по изпълнението им се осъществява от вътрешните одитори и ПР.

Наблюдение и измерване на продукта

На определени етапи от производствения процес се извършва проверка и измерване на характеристиките на продукта. Това се извършва при следните дейности:

 • Входящ контрол – извършва се на всички материали, които имат пряко влияние върху качеството на продуктите, предмет на дейност на фирмата, описани в Класификатора за входящ контрол
 • Контрол при изпълнение или след завършване на определена технологична операция се извършва от преките изпълнители по работни места в съответствие с изискванията от техническата документация. Контролът за изпълнението на операцията и резултатите от него се отразяват от Контрольора по качеството (КК) и клиентските изисквания
 • Краен контрол – окачествяването на готовите продукти се извършва съгласно изискванията на техническата документация и тези от действащата нормативна база. Документирането на резултатите от крайния контрол се извършва съгласно договореностите с клиента и регламента в процедура „Краен контрол и изпитване”.
 • При установени несъответствия в процеса на наблюдение и измерване на продукта се процедира съгласно регламента от процедура „Управление на несъответстващ продукт”.

Управление на несъответстващи продукти

Системата за управление на качеството на Бесттехника ТМ - Радомир включва изисквания, които не допускат неумишлена или умишлена употреба на продукт, който не съответства на определените изисквания. Разкритите несъответствия в изискванията към процеса и продукта се документират, а самия продукт се идентифицира и изолира.

Ако е предварително договорено, случаите при които се разрешава използването на продукт с отклонение трябва да бъдат съгласувани с клиента или с негов упълномощен представител. Във всички тези случаи се изготвят документи, които описват несъответствието и евентуално извършените поправки, а поправеният или преработения продукт се проверява отново. Всички дейности по управление на несъответстващ продукт са регламентирани в процедура „Управление на несъответстващ продукт”.