BT

Конструктивна дейност

Бесттехника ТМ - Радомир разполага с инженерно-технически персонал с богат опит. Нашите основни дейности са:

  • Разработване на пълна конструктивна документация със съвременни средства за CAD проектиране (AutoCAD, Mechanical Desktop и Autodesk Inventor) на широка гама изделия в областта на машиностроенето.
  • Разработване на 3D модели, якостен и кинематичен анализ на конструкциите, премахване на възможни конфликти още на етап проектиране.
  • Създаване на детайлен инженеринг на база базовия инженеринг на клиента при стриктно изпълнение на заложените изисквания в документацията.
  • Съвместно проектиране на всички видове метални конструкции, включително и със специално предназначение; транспортни съоръжения; нестандартно оборудване, резервни части и др.

В компанията има развита система за автоматизиране на проектирането. Нейното внедряване дава възможност за паралелната работа на специалисти от различни отдели (конструктори, технолози планиране и др.)

Благодарение на всичко изброено, ние предлагаме бързи и адекватни технически решения и значително кратки срокове за изготвянето на конструктивната документация.

Технологична дейност

Технологичният отдел на фирмата е изградил точна картина как да се подменят и оптимизират съществуващите начини на работа, с единствена цел достигане на високо технологично ниво и използване на всички възможности на модела на гъвкавата работа.

Ние разполагаме с необходимите софтуерни решения в тази област за по-висока продуктивност на квалифицирания персонал. Благодарение на това имаме възможност за оптимални решения и снижаване на разходите за материали до минимум.

Технологичните дейности свързани с разкрояването на метали във фирмата гарантират проследяемост на метала от доставката му, качествения контрол до влагането му в производство.

Гарантираме висока технологична дейност при производство, спазвайки необходимите стандарти за висока конкурентност на продукцията.